L. to R. - Ron Lasinksi (59'), Diane Musialowski, (59'), Elaine Musialowski (Walczyk)60', Estelle Sawicki (McDermott) 65', Ron Pawlak (60'), Louise Musialowski (Martin) 65' Mighty fine looking crowd!

http://forums.delphiforums.com/Cyrilite/start (CHECK IT OUT)