Parnassia kotzebuei
Kotzebue's Grass-of-Parnassus
Saxifragaceae or Saxifrage Family
11,400' - McCullough Gulch - Summit County, Colorado
Photo by Klaus Hendrix