Anna
3/23/2013 - Happy Birthday to you! Kyoto Japanese restaurant