Okay that's me again, the TALL ONE Zena Welk/Judith Lichwala 65', Estelle Sawicki/Georgeff 65', Estelle's hubby, Diane Musialowski 59' , and Louise Musialowski/Martin 65'